Diffusion Breadth

Ngữ nghĩa & Giải thích

độ rộng khuếch tán

Xem thêm từ liên quan