Directional

Ngữ nghĩa & Giải thích

Định hướng , có hướng

highly ~ định hướng cao độ

 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến