Disconnect

Ngữ nghĩa & Giải thích

Ngắt (mạch), cắt (mạch)

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến