Disconnection

Ngữ nghĩa & Giải thích

sự ngắt (mạch ); sự cắt (mạch)

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến