Discontinuous

Ngữ nghĩa & Giải thích

Gián đoạn

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến