Double concave

Ngữ nghĩa & Giải thích

Lõm-lõm, hai mặt lõm

 

Xem thêm từ liên quan