Double-Wave

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hai nửa chu kỳ , hai sóng

 

 

 

 

Xem thêm từ liên quan