Duplication

Ngữ nghĩa & Giải thích

1.Sự nhân đôi , sự gấp đôi

2.Sự sao , sự nhân

 

 

 

 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến