Dynamic constant

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hằng số động lực

 

 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến