Einstein summation convention

Ngữ nghĩa & Giải thích

Quy ước lấy tổng của Einstein

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến