Electric current carrier

Ngữ nghĩa & Giải thích

Phần tử tải dòng điện

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến