Electrical conduction in gases

Ngữ nghĩa & Giải thích

[Sự, hiện tượng] dẫn điện trong chất khí

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến