Electromagnetic contactor

Ngữ nghĩa & Giải thích

Cái tiếp xúc (điện) từ

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến