Electromechanical Brake

Ngữ nghĩa & Giải thích

Phanh điện cơ

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến