Evaporation cooling

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự làm lạnh bằng bay hơi

Xem thêm từ liên quan