Feedback

Ngữ nghĩa & Giải thích

The use of part of the output of a system to control its performance.

Sự hồi dưỡng

Xem thêm từ liên quan