Feedback control

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự điều khiển bằng hồi dưỡng

Xem thêm từ liên quan