Feedback current

Ngữ nghĩa & Giải thích

Dòng hồi tiếp

Xem thêm từ liên quan