Finite potential well

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hố thế vuông góc thành cao hữu hạn

Hố thế chữ nhật thành cao hữu hạn

Từ đồng nghĩa

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến