First-order approximation

Ngữ nghĩa & Giải thích

Gần đúng bậc một 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến