First-order correction

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự/lượng hiệu chỉnh cấp một

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến