Graphite Block

Ngữ nghĩa & Giải thích

Bloc graphit

Xem thêm từ liên quan