Heat capacity

Ngữ nghĩa & Giải thích

Nhiệt dung

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến