Heat capacity per unit volume

Ngữ nghĩa & Giải thích

Nhiệt dung riêng (theo) thể tích

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến