Heterostatic circuit

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sơ đồ dị thế

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến