High-voltage cable

Ngữ nghĩa & Giải thích

Cáp cao thế

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến