Homogeneous magnetic field

Ngữ nghĩa & Giải thích

Từ trường đồng nhất

Từ đồng nghĩa

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến