Impulse

Ngữ nghĩa & Giải thích

Product of force and time interval over which it acts.

Xung lực

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến