Impure crystal

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tinh thể có tạp chất

Xem thêm từ liên quan