Impurity concentration

Ngữ nghĩa & Giải thích

Nồng độ tạp chất

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến