Inertial frame of reference

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hệ quy chiếu quán tính ,  (35

Từ đồng nghĩa

Xem thêm từ liên quan