Inertial mass

Ngữ nghĩa & Giải thích

Ratio of net force exerted on object to its acceleration.

Khối lượng quán tính

Xem thêm từ liên quan