Inertial reference frame

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hệ quy chiếu quán tính

Từ đồng nghĩa

Xem thêm từ liên quan