Ionic Bond

Ngữ nghĩa & Giải thích

Liên kết ion

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến