Isothermal curve

Ngữ nghĩa & Giải thích

Đường đẳng nhiệt

Xem thêm từ liên quan