Lamp base

Ngữ nghĩa & Giải thích

Chân đèn

Xem thêm từ liên quan