Lattice heat conductivity

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tính/độ dẫn nhiệt do mạng

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến