Linear (thermal) expansion coefficient

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hệ số nở dài

Xem thêm từ liên quan