Luminous object

Ngữ nghĩa & Giải thích

Object that emits light, as opposed to one that reflects light.

Vật thể phát quang- vật thể phát sáng

Xem thêm từ liên quan