Metal-semiconductor contact

Ngữ nghĩa & Giải thích

(Chỗ) tiếp xúc kim loại-bán dẫn

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến