Metallic conduction

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự dẫn điện (kiểu) kim loại

Xem thêm từ liên quan