Moist chamber

Ngữ nghĩa & Giải thích

Buồng ẩm

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến