Molar heat capacity

Ngữ nghĩa & Giải thích

Nhiệt dung [mol, phân tử gam]

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến