Motional electromotive force

Ngữ nghĩa & Giải thích


An emf that arises in a conductor in relative motion to an external magnetic field due to Faraday's induction.

Sức điện động do chuyển động

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến