Multicore cable

Ngữ nghĩa & Giải thích

Cáp nhiều sợi

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến