Neutralizing capacitor

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tụ (điện) trung hòa

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến