Nonmetallic crystal

Ngữ nghĩa & Giải thích

Tinh thể không kim loại

Xem thêm từ liên quan