Nuclear cooling

Ngữ nghĩa & Giải thích

Sự làm lạnh bằng tự hạt nhân

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến