One-dimensional motion

Ngữ nghĩa & Giải thích

Chuyển động một chiều 

Xem thêm từ liên quan