Orbital angular momentum operator

Ngữ nghĩa & Giải thích

Toán tử moment động lượng quỹ đạo 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến